Plans

Kids & Youth

Jiu-Jitsu – $150$130
Muay Thai – $150 $130
Jiu-Jitsu & Muay Thai – $180 $160

Adults

Jiu-Jitsu – $190 $170
Muay Thai – $165 $145
Jiu-Jitsu & Muay Thai – $210 $190

Pass

Day pass – $30
Week Pass – $100
Month Pass – $270

GET START TODAY!